Rrjetet e transmetimit me brez te gjere

Reth Aktivitetit:

Me rritjen e rëndësisë së shërbimeve të internetit, paraqitet po ashtu nevoja për qasje të reja në rrjetet e transmetimit me brez të gjerë.
Rrjetet e levizsshme dhe fikse me kapacitete të larta transmetimi, teknologjitë e reja të komunikimit, mbulimi me shërbime me brez të gjerë në zonat me densitet të ulët popullsie janë tepër të rëndesishme në fushën e IT.

I ftuar : Z. Shefqet Meda, ish-drejtor teknik i AKEP / Pedagog në Inxhinieri Telekomunikacioni